Vitamin Well Runners Terms and Conditions

Scroll down to read your country specific terms and conditions.

THE UK

General conditions English – Vitamin Well Runners

The organizer of Vitamin Well Runners is Vitamin Well Ltd (no. 10821384 , with address 3rd Floor, 8-10 Charterhouse Buildings, London, EC1M 7AN. Telephone 02038907561, hello@vitaminwell.co.uk.

Vitamin Well Runners is in no way sponsored, promoted or administered by Instagram or any other social media platform used to promote Vitamin Well Runners.

Conditions for participation:

 • To apply and participate in Vitamin Well Runners, you must be 18 years of age or older and be resident in one of the following countries/territories: Sweden, Norway, Denmark, Finland, Germany, Austria, Benelux, France, Spain, United Arab Emirates, Estonia, Slovenia, Great Britain and Slovakia.
 • To apply, you must fill in the form on Vitamin Well’s website
 • You do not need to purchase a product or make a payment to apply.
 • You may only apply once.
 • The application is open from 1 March 2024 until 14 April 2024, 23.59.
 • 2 people per relevant country/territory (as above) will be selected to be part of the Vitamin Well Runners. The participants will be appointed by April 24, 2024, at the latest.
 • The participants will be selected based on who has written the best application and who, according to the Company, is judged to be best suited based on the purpose of Vitamin Well Runners, e.g. based on goals with running, previous experience and similar. The participants are appointed by employees of the Company.
 • Decisions cannot be appealed.
 • The spot in Vitamin Well Runners is personal and cannot be transferred to another person.
 • The company reserves the right to disqualify participants who act fraudulently, illegally or who violate the terms and conditions.
 • The selected participants will be informed personally by email or phone. We will announce who the selected participants are on the Vitamin Well website on April 29, 2024. When we publish it, your name will be shared publicly, let us know if you object to that publication.
 • As part of participating in Vitamin Well Runners, you may receive race entries, Vitamin Well drinks, clothing and other equipment (“Benefits”). It is not possible to exchange these benefits for cash or other property. The winner is responsible for paying any tax that arises as a result of receiving the Benefits.
 • Employees of the Company, any of the companies within the group or direct relatives of employees in the groups may not apply.
 • Here you can read more about how we handle your personal data.
 • Participants are part of Vitamin Well Runners and use the Benefits at their own risk and participants are responsible for their own safety. Participants are responsible for determining whether they can consume the products included in the Benefits and participate in scheduled activities.
 • The company makes no guarantees for the quality or function of the Benefits (beyond what follows from the law and these terms and conditions).
 • The participants are responsible for ensuring that they can participate in the activities that are planned and the Company takes no responsibility if the participant is unable to participate.
 • UK legislation regulates these conditions.

 

SWEDEN

Allmänna villkor svenska – Vitamin Well Runners

Arrangör av Vitamin Well Runners är Vitamin Well AB (org.nr. 556701-6505), med adress BOX 5140, 102 43 Stockholm, Sverige. Telefon 0841011444, info@vitaminwell.se (”Bolaget”).

Vitamin Well Runners är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram eller annan sociala medie-plattform som används för att marknadsföra Vitamin Well Runners.

Villkor för deltagande:

 • För att ansöka och delta i Vitamin Well Runners måste du vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i något av följande länder/territorier: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Slovenien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Benelux, Frankrike, Spanien, Förenade Arabemiraten, Estland och Slovakien.
 • För att ansöka måste du fylla i formuläret på Vitamin Well:s hemsida
 • Du behöver inte köpa en produkt eller erlägga betalning för att ansöka.
 • Du får endast ansöka en gång.
 • Ansökningen är öppen från 1 mars 2024 till och med 14 april 2024, 23.59.
 • 2 personer per relevant land/territorie (enligt ovan) kommer väljas ut att bli del av Vitamin Well Runners. Deltagarna utses senast 24 april 2024.
 • Deltagarna kommer att utses baserat på vem som skrivit den bästa ansökan och som enligt Bolaget bedöms som bäst lämpad utifrån syftet med Vitamin Well Runners, t.ex. utifrån mål med löpning, tidigare erfarenhet och liknande. Deltagarna utses av anställda hos Bolaget.
 • Beslut kan ej överklagas.
 • Deltagandet är personligt och kan inte överlåtas till annan person.
 • Bolaget förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare som agerar bedrägligt, olagligt eller som bryter mot villkoren.
 • De utvalda deltagarna kommer att bli informerade personligen via epost eller telefon samt att vi kommer meddela vilka deltagarna är på Vitamin Well:s hemsida den 29 april 2024. När vi offentliggör det kommer ditt namn delas offentligt, meddela oss ifall du motsätter dig det offentliggörandet.
 • Som en del i deltagandet i Vitamin Well Runners kan du komma att få startbevis till tävlingar, Vitamin Well dryck, kläder och annan utrustning (”Förmånerna”). Det är inte möjligt att byta ut sådant mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av mottagandet av Förmånerna.
 • Anställda i Bolaget, något av bolagen inom koncernen eller direkta anhöriga till anställda i koncernerna får inte ansöka.
 • Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
 • Deltagarna är med i Vitamin Well Runners och nyttjar Förmånerna på egen risk och deltagarna ansvarar för sin egen säkerhet. Deltagarna är ansvariga för att avgöra om de kan konsumera produkterna som ingår i Förmånerna och deltaga i planerade aktiviteter.
 • Bolaget ger inga garantier för Förmånernas kvalitet eller funktion (mer än vad som följer av lag och dessa villkor).
 • Deltagarna är ansvarig för att se till att de kan delta i de aktiviteter som planeras och Bolaget tar inget ansvar för om deltagaren inte kan delta.
 • Svensk lag reglerar dessa villkor.

FINLAND

Vitamin Well Runnersin järjestäjä on Vitamin Well AB (organisaationro 556701-6505), osoite BOX 5140, 102 43 Tukholma, Ruotsi. Puhelin 0841011444, info@vitaminwell.se (“Yritys”).

Instagram tai mikään muu Vitamin Well Runnersin mainostamiseen käytetty sosiaalisen median alusta ei sponsoroi, mainosta tai hallinnoi Vitamin Well Runnersia millään tavalla.

Osallistumisehdot: 

 • Hakeaksesi ja osallistuaksesi Vitamin Well Runners -tiimiin sinun tulee olla vähintään 18-vuotias ja asua jossakin seuraavista maista/alueista: Ruotsi, Norja, Tanska, Suomi, Saksa, Sveitsi, Itävalta, Benelux-maat, Ranska, Espanja, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Viro tai Slovakia.
 • Hakeaksesi sinun tulee täyttää hakemuslomake Vitamin Wellin verkkosivustolla https://www.vitaminwell.com/fi/runners/
 • Sinun ei tarvitse ostaa tuotetta tai suorittaa maksua hakeaksesi.
 • Voit hakea vain kerran vuodessa.
 • Haku on avoinna 1.3.2024-14.4.2024 klo 23.59.
 • 2 henkilöä per asiaankuuluva maa/alue (edellä mainitut) valitaan osaksi Vitamin Well Runners -tiimiä. Osallistujat valitaan viimeistään 24.4.2024.
 • Osallistujat valitaan hakemuksen perusteella. Valinta perustuu siihen, kuka yrityksen mukaan soveltuu parhaiten Vitamin Well Runners -tiimiin. Valintakriteereihin kuuluu mm. aktiivisuus juoksussa ja juoksutapahtumissa, innostus juoksuun, aikaisempi kokemus, juoksutavoitteet ja kiinnostus Vitamin Welliä kohtaan.
 • Vitamin Wellin työntekijät valitsevat voittajat.
 • Päätöksistä ei voi valittaa.
 • Voitto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.
 • Yritys pidättää oikeuden hylätä osallistujat, jotka toimivat vilpillisesti, laittomasti tai rikkovat ehtoja.
 • Valituille voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai puhelimitse. Ilmoitamme myös valitut osallistujat Vitamin Wellin verkkosivuilla 29.4.2024 sekä @vitaminwellsuomi Instagram tilillä. Julkaisun yhteydessä nimesi jaetaan julkisesti. Ilmoita meille etukäteen, jos vastustat julkaisua.
 • Osana Vitamin Well Runners -tiimiä saatat saada lähtöpaikkoja juoksutapahtumiin, Vitamin Well -juomia, vaatteita ja muita varusteita (“edut”). Tällaisia etuja ei ole mahdollista vaihtaa rahaksi tai muuhun omaisuuteen. Voittaja on velvollinen maksamaan kaikki verot, jotka syntyvät Edun saamisesta.
 • Yrityksen työntekijät, konserniin kuuluvat yritykset tai ryhmiin kuuluvien työntekijöiden sukulaiset eivät voi hakea.
 • Täältä voit lukea lisää siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.
 • Voittaja valitaan kaudelle 2024 ja voittaja sitoutuu olemaan mukana tiimissä ja osallistumaan tapahtumiin omien mahdollisuuksien mukaan kaudella 04/2024-12/2024.
 • Osallistujat ovat osa Vitamin Well Runnersia ja käyttävät edut omalla vastuullaan ja osallistujat vastaavat omasta turvallisuudestaan. Olet vastuussa siitä, voitko käyttää etuihin kuuluvia tuotteita ja osallistua suunniteltuihin tapahtumiin ja treeneihin.
 • Yhtiö ei takaa etujen laatua tai toimivuutta (muuten kuin laista ja näistä ehdoista seuraa).
 • Osallistujat ovat vastuussa siitä, että he voivat osallistua suunniteltuihin tapahtumiin ja treeneihin, eikä Yhtiö ota vastuuta, jos osallistuja eivät voi osallistua.
 • Näihin ehtoihin sovelletaan Ruotsin lakia.

NORWAY

Generelle vilkår og betingelser Norsk – Vitamin Well Runners

Vitamin Well AB (org.nr. 556701-6505) er arrangør av Vitamin Well Runners, med adresse BOX 5140, 102 43 Stockholm, Sweden. Telefon 0841011444, info@vitaminwell.se (“Selskapet”).

Vitamin Well Runners er på ingen måte sponset, promotert eller administrert av Instagram eller noen annen sosial medieplattform som brukes til å promotere Vitamin Well Runners.

Vilkår for deltakelse:

 • For å søke og delta i Vitamin Well Runners må du være 18 år eller eldre og bo i ett av følgende land/territorier: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Østerrike, Benelux, Frankrike, Spania, De forente arabiske emirater, Estland og Slovakia, Slovenia.
 • For å søke må du fylle ut søknadsskjemaet på Vitamin Wells nettside
 • Du trenger ikke kjøpe et produkt eller betale for å søke.
 • Du kan bare søke én gang.
 • Søknaden er åpen fra 1. mars 2024 til og med 14. april 2024, 23.59.
 • 2 personer per relevant land/territorium (som angitt ovenfor) vil bli valgt ut til å være en del av Vitamin Well Runners. Deltakerne vil bli valgt ut senest 24. april 2023.
 • Deltakerne vil bli valgt ut fra hvem som har skrevet den beste søknaden og hvem som ifølge Selskapet vurderes å være best egnet til å delta ut fra formålet til Vitamin Well Runners, f.eks. basert på mål med løping, tidligere erfaring og lignende. ·Deltakerne velges ut av ansatte i selskapet.
 • Vedtak kan ikke påklages.
 • Deltagelse er personlig og kan ikke overføres til en annen person.
 • Selskapet forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltakere som handler uredelig, ulovlig eller som bryter vilkårene og betingelsene.
 • De valgte deltakerne vil bli informert personlig via e-post eller telefon. Vi vil også kunngjøre hvem de utvalgte deltakerne er på Vitamin Wells nettside 29. april 2023. Når vi offentliggjør det, vil navnet ditt bli delt offentlig, vennligst gi oss beskjed hvis du protesterer mot den publiseringen.
 • Som en del av deltakelsen i Vitamin Well Runners kan du motta startsertifikat for løp, Vitamin Well-drikke, klær og annet utstyr («Fordelene»). Det er ikke mulig å bytte slike fordeler mot kontanter eller annen eiendom. Vinneren er ansvarlig for å betale eventuell skatt som oppstår som et resultat av å motta fordelene.
 • Ansatte i selskapet, noen av selskapene i konsernet eller direkte slektninger til ansatte i gruppene kan ikke søke.
 • Her kan du lese mer om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.
 • Deltakerne er en del av Vitamin Well Runners og bruker fordelene på egen risiko og deltakerne er ansvarlige for sin egen sikkerhet. Du er ansvarlig for å avgjøre om du kan konsumere produktene som er inkludert i fordelene og delta i planlagte aktiviteter.
 • Selskapet gir ingen garantier for kvaliteten eller funksjonen til fordelene (utover det som følger av loven og disse vilkårene).
 • Deltakerne er ansvarlige for å sikre at de kan delta i aktivitetene som er planlagt og Selskapet tar intet ansvar dersom deltakeren ikke kan delta.
 • Svensk lov gjelder for disse vilkårene og betingelsene.

SPAIN

Términos y condiciones generales – Vitamin Well Runners

El organizador de Vitamin Well Runners es Vitamin Well AB (org. no. 556701-6505), con dirección en C/Goya 24, 28001 Madrid. Teléfono: +34 673 022 111, carlota.martinez@vitaminwell.com

 Vitamin Well Runners no está patrocinado, promocionado ni administrado por Instagram o ninguna otra red social.

Condiciones de participación:

 • Para aplicar y participar en Vitamin Well Runners, debes tener más de 18 años y vivir en alguno de los siguientes países: Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Iceland, Eslovenia, The UK, Austria, Bélgica, Francia, España, Emiratos Árabes, Estonia o Eslovakia.
 • Para aplicar, debes completar el formulario de aplicación en la página web de Vitamin Well
 • No es necesario adquirir ningún producto ni realizar ningún pago.
 • Solo puede aplicar una vez.
 • Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de marzo de 2024 hasta el 14 de abril de 2024 a las 23:59.
 • 2 personas por país serán elegidas para formar parte de Vitamin Well Runners. Los participantes serán elegidos el 24 de abril de 2023.
 • Los participantes serán elegidos basados de quién ha escrito la mejor solicitud y quién, según la compañía, se considera que es el más adecuado para participar en función del propósito de Vitamin Well Runners, p. ej., en función de los objetivos en la carrera, la experiencia previa y similares.
 • Los participantes serán elegidos por los empleados de la empresa.
 • Los resultados no pueden ser apelados.
 • La participación es personal y no puede transferirse a otra persona.
 • La empresa se reserva el derecho de descalificar a los participantes que actúen de forma fraudulenta, ilegal o que violen los términos y condiciones.
 • Los participantes seleccionados serán informados personalmente por correo electrónico o por teléfono. También anunciaremos quiénes son los participantes seleccionados en el sitio web de Vitamin Well el 29 de abril de 2024. Cuando lo hagamos público, su nombre será compartido públicamente, por favor háganoslo saber si se opone a esa publicación.
 • Por participar en Vitamin Well Runners, puede recibir dorsales para carreras, bebidas Vitamin Well, ropa y otros equipos. No es posible cambiar tales beneficios por dinero en efectivo o por otros bienes. El ganador es responsable de pagar cualquier impuesto que surja como resultado de recibir dichos beneficios.
 • Los empleados de la Compañía, cualquiera de las empresas dentro del grupo o familiares directos de los empleados en los grupos no pueden aplicar.
 • Puede leer aquí más sobre como tratamos tus datos personales.
 • Los participantes son parte de Vitamin Well Runners y usan los beneficios bajo su propio riesgo y los participantes son responsables de su propia seguridad. Usted es responsable de determinar si puede consumir los productos incluidos en los Beneficios y participar en las actividades planificadas.
 • La Compañía no garantiza la calidad o el funcionamiento de los beneficios (más allá de lo que se deriva de la ley y estos términos y condiciones).
 • Los participantes son responsables de asegurar que pueden participar en las actividades que se planean y la Compañía no asume ninguna responsabilidad si el participante no puede participar.
 • La ley sueca se aplica a estos Términos y Condiciones.

ESTONIA

Üldtingimused  – Vitamin Well Runners

Vitamin Well Runners korraldaja on Vitamin Well AB (org nr 556701-6505), aadressiga BOX 5140, 102 43 Stockholm, Rootsi. Telefon 0841011444, info@vitaminwell.se (“Ettevõte”).

Instagram ega mõni muu Vitamin Well Runners reklaamimiseks kasutatav sotsiaalmeediaplatvorm ei sponsoreeri, ei reklaami ega halda Vitamin Well Runners kampaaniat.

Osalemise tingimused:

 • Vitamin Well Runners kandideerimiseks ja osalemiseks peate olema 18-aastane või vanem ning elama ühes järgmistest riikidest/territooriumidest: Rootsi, Norra, Taani, Soome, Saksamaa,  Austria, Beneluxi, Prantsusmaa, Hispaania, Araabia Ühendemiraadid, Eesti ja Slovakkia.
 • Kandideerimiseks tuleb täita taotlusvorm Vitamin Welli veebisaidil.
 • Kandideerimiseks ei pea te toodet ostma ega millegi eest tasuma.
 • Kandideerida saab ainult üks kord.
 • Kandideerimine on avatud 1. märtsist 2024 kuni 14. aprilliks 2024 (kaasa arvatud) kell 23.59.
 • Igast osalejariigist/territooriumist (eelpool mainitud) valitakse 2 inimest Vitamin Well Runners liikmeks. Osalejad valitakse välja hiljemalt 24. aprilliks 2024.
 • Osalejad valitakse välja selle põhjal, kes on kirjutanud parima avalduse ja kes on Ettevõtte hinnangul kõige sobivam osalema, lähtudes Vitamin Well Runners eesmärgist, nt. jooksmise, eelneva kogemuse jms eesmärkide põhjal. Osalejad valivad välja Ettevõtte töötajad.
 • Otsuseid ei saa edasi kaevata.
 • Osalemine on personaalne ja seda ei saa teisele isikule üle anda.
 • Ettevõte jätab endale õiguse diskvalifitseerida osalejad, kes tegutsevad petturlikult, ebaseaduslikult või rikuvad tingimusi.
 • Väljavalitud osalejaid teavitatakse isiklikult e-posti või telefoni teel. Samuti anname 29. aprillil 2023 Vitamin Welli veebisaidil teada, kes on väljavalitud osalejad. Kui selle avalikustame, jagatakse teie nime avalikult. Palun andke meile teada, kui olete selle avaldamise vastu.
 • Osana Vitamin Well Runnersis osalemisest võite saada võistluste starditunnistuse, Vitamin Welli jookide, riiete ja muu varustuse (“Lisad”). Neid Lisasid ei ole võimalik vahetada raha või muu vastu. Võitja vastutab Lisade saamisest tulenevate maksude tasumise eest.
 • Kandideerida ei tohi Ettevõtte töötajad, kontserni kuuluva ettevõtte töötajad või gruppi kuuluvate töötajate otsesed sugulased.
 • Siit saate lugeda lisateavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid käsitleme.
 • Osalejad on osa Vitamin Well Runnersist ja kasutavad eeliseid omal riskil ning osalejad vastutavad oma ohutuse eest ise. Teie vastutate selle eest, kas saate Lisades sisalduvaid tooteid tarbida ja planeeritud tegevustes osaleda.
 • Ettevõte ei anna garantiisid Lisade kvaliteedi ega toimimise kohta (peale seadusest ja käesolevatest tingimustest tuleneva).
 • Osalejad vastutavad selle eest, et nad saaksid osaleda kavandatavates tegevustes ning Ettevõte ei võta endale vastutust, kui osaleja ei saa osaleda.
 • Nendele tingimustele kehtivad Rootsi seadused.

DENMARK

Generelle vilkår og betingelser DK – Vitamin Well Runners

Arrangør af Vitamin Well Runners er Vitamin Well ApS (CVR: 35654321), med adresse Njalsgade 72A, 6. sal. 2300 KBH S. Telefon 0045 31209994, info@vitaminwell.dk (“Virksomheden”). Vitamin Well Runners er på ingen måde sponsoreret, promoveret eller administreret af Instagram eller nogen anden social medieplatform, der bruges til at promovere Vitamin Well Runners.

Betingelser for deltagelse:

For at ansøge og deltage i Vitamin Well Runners skal du være 18 år eller ældre og bo i et af følgende lande/områder: Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Schweiz, Østrig, Benelux, Frankrig, Spanien, De Forenede Arabiske Emirater, Estland og Slovakiet.
For at ansøge skal du udfylde ansøgningsskemaet på Vitamin Wells hjemmeside.
Du behøver ikke at købe et produkt eller foretage en betaling for at ansøge.
Du kan kun ansøge én gang.
Ansøgningen er åben fra 1. marts 2024 til og med den 14. april 2024, klokken 23:59.
2 personer pr. relevant land/områder (som angivet ovenfor) vil blive udvalgt til at være en del af Vitamin Well Runners. Deltagerne udvælges senest den 24. april 2024.
Deltagerne bliver udvalgt ud fra, hvem der har skrevet den bedste ansøgning, og hvem der ifølge Virksomheden vurderes at være bedst egnet til at deltage ud fra formålet med Vitamin Well Runners, f.eks. ud fra mål med løb, tidligere erfaring og lignende.
Deltagerne er udvalgt af medarbejdere i virksomheden.
Afgørelser kan ikke påklages.
Deltagelse er personlig og kan ikke overdrages til en anden person.
Virksomheden forbeholder sig retten til at diskvalificere deltagere, der handler svigagtigt, ulovligt eller som overtræder vilkår og betingelser.
De udvalgte deltagere vil blive informeret personligt via e-mail eller telefon. Vi vil også offentliggøre, hvem de udvalgte deltagere er på Vitamin Wells hjemmeside den 29. april 2024. Når vi offentliggør det, vil dit navn blive delt offentligt, så lad os vide, hvis du gør indsigelse mod den offentliggørelse.
Som en del af deltagelse i Vitamin Well Runners kan du modtage startnummer for løb, Vitamin Well-drikke, tøj og andet udstyr (“Fordelene”). Det er ikke muligt at ombytte sådanne fordele til kontanter eller til anden ejendom. Vinderen er ansvarlig for at betale enhver skat, der opstår som følge af at modtage fordelene.
Ansatte i virksomheden, nogen af ​​virksomhederne i koncernen eller direkte slægtninge til medarbejdere i grupperne kan ikke ansøge.
Her kan du læse mere om, hvordan vi håndterer dine persondata.
Deltagerne er en del af Vitamin Well Runners og bruger fordelene på egen risiko, og deltagerne er ansvarlige for deres egen sikkerhed. Du er ansvarlig for at afgøre, om du kan forbruge de produkter, der er inkluderet i fordelene, og deltage i planlagte aktiviteter.
Virksomheden giver ingen garantier for kvaliteten eller funktionen af ​​fordelene (ud over hvad der følger loven og disse vilkår og betingelser).
Deltagerne er ansvarlige for at sikre, at de kan deltage i de aktiviteter, der er planlagt, og Virksomheden påtager sig intet ansvar, hvis deltageren ikke kan deltage.
Dansk lovgivning er gældende for disse vilkår og betingelser.

FRANCE

Termes et conditions générales Français – Vitamin Well Runners

L’organisateur des Vitamin Well Runners est Vitamin Well AB (org. n° 556701-6505), ayant pour adresse BOX 5140, 102 43 Stockholm, Suède. Téléphone 0841011444, info@vitaminwell.se (la “Société“).

Les Vitamin Well Runners ne sont en aucun cas sponsorisés, promus ou administrés par Instagram ou toute autre plateforme de réseaux sociaux utilisée pour promouvoir les Vitamin Well Runners.

Conditions de participation :

 • Pour postuler et participer aux Vitamin Well Runners, vous devez être âgé de 18 ans ou plus et vivre dans l’un des pays/territoires suivants : Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Allemagne, Suisse, Autriche, Benelux, France, Espagne, Émirats arabes unis, Estonie et Slovaquie.
 • Pour postuler, vous devez remplir le formulaire de candidature sur le site web de Vitamin Well.
 • Il n’est pas nécessaire d’acheter un produit ou d’effectuer un paiement pour postuler.
 • Vous ne pouvez postuler qu’une seule fois.
 • Les candidatures sont ouvertes du 1er mars 2023 au 14 avril 2024 inclus à 23h59.
 • Deux personnes par pays/territoire concerné (comme indiqué ci-dessus) seront sélectionnées pour faire partie des Vitamin Well Runners. Les participants seront sélectionnés au plus tard le 24 avril 2024.
 • Les participants seront sélectionnés en fonction de qui aura rédigé la meilleure candidature et qui, selon la Société, est jugé le plus apte à participer en fonction de la vocation des Vitamin Well Runners, par exemple en fonction de ses objectifs en matière de course à pied, de son expérience antérieure, etc.
 • Les participants sont sélectionnés par des employés de la Société.
 • Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel.
 • La participation est personnelle et ne peut être transférée à une autre personne.
 • La Société se réserve le droit de disqualifier les participants qui agissent de manière frauduleuse, illégale ou qui violent les termes et conditions.
 • Les participants sélectionnés seront informés personnellement par e-mail ou par téléphone. Nous annoncerons également qui sont les participants sélectionnés sur le site web de Vitamin Well le 29 avril 2024. Lorsque nous le rendrons public, votre nom sera partagé publiquement, veuillez nous faire savoir si vous vous opposez à cette publication.
 • Dans le cadre de la participation aux Vitamin Well Runners, vous pourriez recevoir des dossards pour des courses, des boissons Vitamin Well, des vêtements et d’autres équipements (les ” Avantages “). Il n’est pas possible d’échanger ces Avantages contre de l’argent ou d’autres biens. Le gagnant est responsable du paiement de toute taxe résultant du fait de recevoir les Avantages.
 • Les employés de la Société, de l’une des sociétés du groupe ou les parents directs des employés des groupes ne peuvent pas postuler.
 • Ici vous pouvez lire plus d’informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles.
 • Les participants font partie des Vitamin Well Runners et utilisent les Avantages à leurs propres risques et les participants sont responsables de leur propre sécurité. Vous êtes responsables de déterminer si vous pouvez consommer les produits inclus dans les Avantages et participer aux activités prévues.
 • La Société ne donne aucune garantie quant à la qualité ou au fonctionnement des Avantages (au-delà de ce qui découle de la loi et des présents termes et conditions générales).
 • Les participants sont responsables de s’assurer qu’ils peuvent participer aux activités prévues et la Société n’assume aucune responsabilité si le participant n’est pas en mesure de participer.
 • Le droit suédois s’applique à ces termes et conditions générales.

België, Nederland of Luxemburg

Algemene voorwaarden – Vitamin Well Runners

De organisatie van Vitamin Well Runners is Vitamin Well AB (org. nr. 556701-6505), met adres BOX 5140, 102 43 Stockholm, Zweden. Telefoon 0841011444, info@vitaminwell.se (het “Bedrijf“).

Vitamin Well Runners wordt op geen enkele manier gesponsord, gepromoot of beheerd door Instagram of enig ander social media platform om Vitamin Well Runners te promoten.

Voorwaarden voor deelname:

 • Om je aan te melden en deel te nemen aan Vitamin Well Runners, moet je 18 jaar of ouder zijn en in een van de volgende landen/gebieden wonen: België, Nederland of Luxemburg.
 • Om je aan te melden, dien je het aanvraagformulier op de website van Vitamin Well in te vullen.
 • Je hoeft geen product te kopen of een betaling te doen om je aan te melden.
 • Je kunt je slechts eenmaal aanmelden.
 • De inschrijvingsmogelijkheid staat open van 1 maart 2024 tot en met 14 april 2024, 23.59 uur.
 • 2 personen uit België, Nederland of Luxemburg zullen worden geselecteerd om deel uit te maken van Vitamin Well Runners. De deelnemers worden uiterlijk op 24 april 2024 geselecteerd.
 • De deelnemers worden geselecteerd op basis van wie de beste aanmelding heeft geschreven en wie volgens het Bedrijf het meest geschikt wordt geacht om deel te nemen op basis van het doel van Vitamin Well Runners, bijvoorbeeld op basis van doelen met hardlopen, eerdere ervaring en dergelijke.
 • De deelnemers worden geselecteerd door medewerkers van het Bedrijf.
 • Tegen de beslissingen kan geen beroep worden aangetekend.
 • Deelname is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere persoon.
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor om deelnemers te diskwalificeren die frauduleus of illegaal handelen of die de voorwaarden overtreden.
 • De geselecteerde deelnemers zullen persoonlijk via e-mail of telefoon op de hoogte worden gebracht. Ook maken we op 29 april 2024 op de website van Vitamin Well bekend wie de geselecteerde deelnemers zijn. Wanneer we dit bekend maken zal jouw naam openbaar worden gedeeld, laat het ons weten als je bezwaar hebt tegen die publicatie.
 • Als onderdeel van deelname aan Vitamin Well Runners kun je startbewijzen ontvangen voor wedstrijden, Vitamin Well-dranken, kleding en andere uitrusting (de “Voordelen”). Het is niet mogelijk deze Voordelen in te wisselen voor geld of voor andere eigendommen. De winnaar is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele belasting die ontstaat als gevolg van het ontvangen van de Benefits.
 • Werknemers van het bedrijf, een van de bedrijven binnen de groep of directe familieleden van werknemers in de groepen kunnen zich niet inschrijven.
 • Hier kun je meer lezen over hoe wij omgaan met jouw persoonlijke gegevens.
 • De deelnemers maken deel uit van Vitamin Well Runners en gebruiken de Voordelen op eigen risico en de deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Je bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of je de producten bij de Voordelen kunt consumeren en kunt deelnemen aan de geplande activiteiten.
 • Het Bedrijf geeft geen garanties voor de kwaliteit of werking van de Voordelen (buiten hetgeen volgt uit de wet en deze voorwaarden).
 • De Benelux wet regelt deze voorwaarden.

BENELUX – Français

Termes et conditions générales Français – Vitamin Well Runners

L’organisateur des Vitamin Well Runners est Vitamin Well AB (org. n° 556701-6505), ayant pour adresse BOX 5140, 102 43 Stockholm, Suède. Téléphone 0841011444, info@vitaminwell.se (la “Société“).

Les Vitamin Well Runners ne sont en aucun cas sponsorisés, promus ou administréspar Instagram ou toute autre plateforme de réseaux sociaux utilisée pour promouvoirles Vitamin Well Runners.

Conditions de participation :

 • Pour postuler et participer aux Vitamin Well Runners, vous devez être âgé de 18 ans ou plus et vivre dans l’un des pays/territoires suivants : Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Allemagne, Autriche, Benelux, France, Espagne, Émirats arabes unis, Estonie et Slovaquie.
 • Pour postuler, vous devez remplir le formulaire de candidature sur le site web de Vitamin Well.
 • Il n’est pas nécessaire d’acheter un produit ou d’effectuer un paiement pour postuler.
 • Vous ne pouvez postuler qu’une seule fois.
 • Les candidatures sont ouvertes du 1er mars 2024 au 14 avril 2024, inclus à 23h59.
 • Deux personnes par pays/territoire concerné (comme indiqué ci-dessus) serontsélectionnées pour faire partie des Vitamin Well Runners. Les participantsseront sélectionnés au plus tard le 24 avril 2024.
 • Les participants seront sélectionnés en fonction de qui aura rédigé la meilleurecandidature et qui, selon la Société, est jugé le plus apte à participer en fonction de la vocation des Vitamin Well Runners, par exemple en fonction de ses objectifs en matière de course à pied, de son expérience antérieure, etc.
 • Les participants sont sélectionnés par des employés de la Société.
 • Les décisions ne sont pas susceptibles d’appel.
 • La participation est personnelle et ne peut être transférée à une autre personne.
 • La Société se réserve le droit de disqualifier les participants qui agissent de manière frauduleuse, illégale ou qui violent les termes et conditions.
 • Les participants sélectionnés seront informés personnellement par e-mail ou par téléphone. Nous annoncerons également qui sont les participantssélectionnés sur le site web de Vitamin Well le 29 avril 2024. Lorsque nous lerendrons public, votre nom sera partagé publiquement, veuillez nous faire savoir si vous vous opposez à cette publication.
 • Dans le cadre de la participation aux Vitamin Well Runners, vous pourriezrecevoir des dossards pour des courses, des boissons Vitamin Well, des vêtements et d’autres équipements (les ” Avantages “). Il n’est pas possibled’échanger ces Avantages contre de l’argent ou d’autres biens. Le gagnantest responsable du paiement de toute taxe résultant du fait de recevoir les Avantages.
 • Les employés de la Société, de l’une des sociétés du groupe ou les parentsdirects des employés des groupes ne peuvent pas postuler.
 • Ici vous pouvez lire plus d’informations sur la manière dont nous traitons vos données personnelles.
 • Les participants font partie des Vitamin Well Runners et utilisent les Avantages à leurs propres risques et les participants sont responsables de leur propresécurité. Vous êtes responsables de déterminer si vous pouvez consommerles produits inclus dans les Avantages et participer aux activités prévues.
 • La Société ne donne aucune garantie quant à la qualité ou au fonctionnementdes Avantages (au-delà de ce qui découle de la loi et des présents termes et conditions générales).
 • Les participants sont responsables de s’assurer qu’ils peuvent participer auxactivités prévues et la Société n’assume aucune responsabilité si le participant n’est pas en mesure de participer.
 • Ces conditions sont régies par la législation du Benelux.

AUSTRIA

Allgemeine Geschäftsbedingungen Deutsch – Vitamin Well Runners

Der Organisator von Vitamin Well Runners ist Vitamin Well AB (Org.-Nr. 556701-6505) mit der Adresse BOX 5140, 102 43 Stockholm, Schweden.

Telefon 0841011444, info@vitaminwell.se (das „Unternehmen“).

Vitamin Well Runners wird in keiner Weise von Instagram oder einer anderen Social-Media-Plattform gesponsert, beworben oder verwaltet, die zur Bewerbung von Vitamin Well Runners verwendet wird.

Teilnahmebedingungen:

 • Um sich bewerben und Teil des Vitamin Well Runners Teams werden zu können, muss man das Mindestalter von 18 Jahren erfüllen und in einem der folgenden Länder wohnhaft sein: Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Deutschland, Österreich, Benelux, Frankreich, Spanien, Vereinigte Arabische Emirate, Estland und Slowakei.
 • Um sich zu bewerben, muss die Anmeldung zu den Vitamin Well Runners über das offizielle Bewerbungsformular auf der Website von Vitamin Well erfolgen.
 • Es müssen keine Produkte gekauft oder bezahlt werden, um sich bewerben zu können.
 • Die Anmeldung ist nur einmal möglich.
 • Die Bewerbung über das offizielle Bewerbungsformular ist vom 1. März 2024 bis einschließlich 14. April 2024, 23.59 Uhr geöffnet.
 • Es werden 2 GewinnerInnen pro Land/Region ausgewählt. Die GewinnerInnen werden bis spätestens 24. April 2024 ausgewählt.
 • Die GewinnerInnen werden nach folgenden Kriterien ausgewählt: Wer hat die überzeugendste Bewerbung geschrieben? Wer passt nach Angaben des Unternehmens und aufgrund der Vitamin Well Runners Philosophie am besten in unser Team, z.B.: basierend auf Laufzielen, Vorerfahrungen und dergleichen?
 • Die Teilnehmer werden von Mitarbeitern des Unternehmens ausgewählt.
 • Entscheidungen können nicht angefochten werden.
 • Die Teilnahme ist persönlich und nicht auf eine andere Person übertragbar.
 • Das Unternehmen behält sich das Recht vor, TeilnehmerInnen zu disqualifizieren, die betrügerisch, rechtswidrig handeln oder gegen die Teilnahmebedingungen verstoßen.
 • Die ausgewählten TeilnehmerInnen werden persönlich per E-Mail oder Telefon benachrichtigt. Außerdem werden wir, am 29. April 2024, auf der Website von Vitamin Well bekannt geben, wer die diesjährigen, offiziellen GewinnerInnen sind. Sobald wir es veröffentlichen, wird der Name der GewinnerInnen öffentlich geteilt, daher ist es wichtig, dass uns mitgeteilt wird, wenn gegenüber der Veröffentlichung ein Widerspruch vorliegt.
 • Als Teil des Vitamin Well Runners Teams, erhält man möglicherweise Startzertifikate für Rennen, Vitamin Well-Getränke, Kleidung und weitere Ausrüstungen („Vorteile“). Es ist nicht möglich, den Gewinn gegen Bargeld oder andere Sachwerte einzutauschen. Die/der GewinnerIn ist für die Zahlung aller Steuern verantwortlich, sollten Steuern durch den Erhalt des Gewinns entstehen.
 • Mitarbeiter des Unternehmens, direkte Verwandte eines/r Mitarbeiters/in des Unternehmens, können sich nicht bewerben.
 • Hier Sie können mehr darüber lesen, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen.
 • Die TeilnehmerInnen sind Teil der Vitamin Well Runners und nutzen die Vorteile auf eigenes Risiko und sind somit für ihre eigene Sicherheit verantwortlich. Sie sind dafür verantwortlich, festzustellen, ob sie vom im Gewinn enthaltenen Produkte konsumieren und an geplanten Aktivitäten teilnehmen können.
 • Das Unternehmen gibt keine Garantien für die Qualität oder Funktion des Gewinns (darüber hinaus, was sich aus dem Gesetz und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergibt).
 • Die TeilnehmerInnen sind selbst dafür verantwortlich, ob sie an den geplanten Aktivitäten teilnehmen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, wenn der Teilnehmer nicht teilnehmen kann.
 • Auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen findet das schwedisches Recht Anwendung.

SLOVAKIA

Všeobecné obchodné podmienky v slovenskom jazyku – Vitamin Well Runners

Organizátorom podujatia Vitamin Well Runners je spoločnosť Vitamin Well AB (IČO: 556701-6505), s korešpondenčnou adresou BOX 5140, 102 43 Štokholm, Švédsko. Telefonický kontakt 0841011444, info@vitaminwell.se (ďalej len „spoločnosť“).

Podujatie Vitamin Well Runners nie je žiadnym spôsobom sponzorované, propagované ani spravované spoločnosťou Instagram ani žiadnou inou platformou sociálnych sietí využívanou na propagáciu podujatia Vitamin Well Runners.

Podmienky účasti:

 • Ak sa chcete prihlásiť a zapojiť do podujatia Vitamin Well Runners, musíte mať viac ako 18 rokov a žiť na území jednej z nasledujúcich krajín: Fínsko, Nórsko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Nemecko, Švédsko, Rakúsko, Spojené arabské emiráty, krajiny Beneluxu, Švajčiarsko, Estónsko, Slovensko, Island, Veľká Británia a Slovinsko.
 • Ak sa chcete prihlásiť, musíte vyplniť prihlasovací formulár na webovom sídle spoločnosti Vitamin Well.
 • Na podanie prihlášky nie je potrebné si zakúpiť výrobok ani vykonať platbu.
 • Prihlášku môžete podať iba raz.
 • Prihlášky sú otvorené od 1. marca 2024 do 14. apríla 2024, s uzávierkou o 23:59 hod.
 • Z každej príslušnej krajiny/územia (ako je uvedené vyššie) budú vybraní 2 ľudia, ktorí sa stanú súčasťou podujatia Vitamin Well Runners. Účastníci budú vybraní najneskôr 24. apríla 2024.
 • Účastníci budú vybraní na základe toho, kto vyplnil tú najlepšiu prihlášku a kto bude podľa spoločnosti vyhodnotený ako najvhodnejší účastník s ohľadom na účel podujatia Vitamin Well Runners, napr. na základe cieľov v behu, predchádzajúcich skúseností a podobne. Účastníci budú zvolení zamestnancami spoločnosti.
 • Proti rozhodnutiu sa nemožno odvolať.
 • Účasť na podujatí je osobná a nemožno ju previesť na inú osobu.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo diskvalifikovať účastníkov, ktorí konajú podvodne, nezákonne alebo porušia obchodné podmienky.
 • Vybraní účastníci budú informovaní osobne e-mailom alebo telefonicky. Vybraných účastníkov zverejníme 29. apríla 2024 na webovom sídle spoločnosti Vitamin Well. Po oznámení bude Vaše meno bude verejne prístupné. Ak máte proti takémuto zverejneniu námietky, dajte nám, prosím, vedieť.
 • V rámci účasti na podujatí Vitamin Well Runners môžete získať štartovný certifikát na preteky, nápoje Vitamin Well, oblečenie a iné vybavenie (ďalej len „výhody“). Tieto výhody nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť ani za iný hmotný majetok. Výherca je zodpovedný za zaplatenie akýchkoľvek daní, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku získania výhod.
 • Zamestnanci spoločnosti, prípadne akejkoľvek inej spoločnosti v rámci skupiny, alebo priami príbuzní zamestnancov v skupine, sa nemôžu prihlásiť do podujatia.
 • Tu si môžete prečítať viac o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje.
 • Účastníci sa stávajú súčasťou podujatia Vitamin Well Runners a využívajú výhody na vlastné riziko. Účastníci sú zodpovední za vlastnú bezpečnosť. Zodpovednosť za to, či môžete konzumovať produkty obsiahnuté vo výhodách a zúčastňovať sa na plánovaných aktivitách je na Vás.
 • Spoločnosť neposkytuje žiadne záruky za kvalitu alebo funkčnosť výhod (nad rámec zákona a týchto obchodných podmienok).
 • Účastníci sú zodpovední za svoju účasť na plánovaných aktivitách, a spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak sa účastník nemôže zúčastniť.
 • Na tieto obchodné podmienky sa vzťahuje švédske právo.

 

UNITED ARAB EMIRATES

الاحكام والشروط :

منظم عدائين فيتامين ويل هو

‏Vitamin Well AB (org. no. 556701-6505), with address BOX 5140, 102 43 Stockholm, Sweden. Telephone 0841011444, info@vitaminwell.se (the “Company”).

لم يتم الترويج او رعاية او ادارة عدائين فيتامين ويل عن طريق الانستجرام او اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي الذين يروجون عن سباق عدائين فيتامين ويل.

شروط الالتحاق:

.للانضمام الي عدائين فيتامين ويل، يجب ان يكون عمرك ١٨ عاما او اكثر ويجب ان تكون مقيما في البلدان/الاقاليم التالية:

السويد، الدنمارك، فنلندا، النرويج، المانيا، سويسرا، اوستريا، النمسا، بنلوكس، فرنسا، اسبانيا، الامارات العربية المتحدة، استونيا، سلوفاكيا.

.لتقدم طلبا، يجب ان تكمل استمارة التقديم علي موقع فيتامين ويل

. لا تحتاج الي شراء منتج او القيام بعملية دفع حتي تستطيع ان تقدم طلبا للالتحاق.

.يمكنك ان تقدم طلب الالتحاق مرة واحدة فقط.

.                                     التقديم مفتوح من ١ مارس ٢٠٢٤ إلي ١٤ أبريل ٢٠٢٤ حتي الساعه ١١:٥٩ م

.سيتم اختيار ٢ راكضين من الملتحقين من كل بلد/اقليم من الذين تم ذكرهم سابقا ليكونوا جزءا من فريق عدائين فيتامين ويل.

.سيتم اختيار المشاركين بتاريخ ٢٤ أبريل علي أبعد تقدير

.سيتم الاختيار بناءا علي افضل طلب تقديم وعلي انسب مشاركون وفقا للشركة، وبناءا علي اهداف عدائين فيتامين ويل التي تحددها الشركة. علي سبيل المثال؛ اهداف الركض والخبرات السابقة وما شابه ذلك.

.سيتم اختيار المشاركين من خلال موظفي الشركة.

.لا يمكن الاستئناف في قرارات الاختيار.

.المشاركة شخصية ولا يمكن ان تنقل الي شخص اخر.

.تحتفظ الشركة بحق استبعاد المشاركين اذا تم التصرف باحتيال او بشكل غير قانوني او اذا تم انتهاك الشروط والاحكام.

.سيتم ابلاغ المشاركون شخصيا عن طريق البريد الالكتروني او الهاتف.

كما سيتم الاعلان عن المشاركين علي موقع فيتامين ويل بتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠٢٤

.سيتم الاعلان عن اسمك علانية عند الاعلان للجميع عن المشاركين، الرجاء اخبارنا اذا كان لديك اعتراض علي ذلك.

.قد تستلم شهادة بدء السباق ومشروبات فيتامين ويل والملابس والمعدات (“الفوائد”)

.غير مسموح باستبدال الفوائد بقيمة مالية او بأي ملكية اخري.

الفائز مسئول عن دفع اي ضرائب التي تنشأ عن استلام هذه الفوائد.

.غير مسموح بمشاركة موظفي الشركة او اي شركة بداخل المجموعة او اي اقارب مباشرين للموظفين بالمجموعات.

.تستطيع قراءة المزيد عن كيفية معالجة بيناتك الشخصية عن طريق الرابط:

.المشاركين جزءا من فريق عدائين فيتامين ويل ويستطيعون استخدام الفوائد علي مسئوليتهم الشخصية، كما ان المشاركين مسئولين عن سلامتهم. انت مسئول عن قرار تحديد اذا كنت تستطيع استهلاك المنتجات المشمولة بالفوائد والمشاركة في النشاطات المخطط لها.

.الشركة لا تضمن جودة او وظيفة الفوائد (وراء ما يتبع القانون وهذه الشروط والاحكام.)

.المشاركون مسئولون عن ضمان مقدرتهم علي المشاركة في الانشطة المخطط لها والشركة غير مسئولة عن عدم مقدرة المشاركون علي المشاركة.

.ينطبق قانون السويد علي هذه الشروط والاحكام.
The Generation webbyrå Stockholm